Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dozor DOZ
Dozor 5 DOZ5
Dozor 6 DOZ6
Dozor 7 DOZ7
Etická výchova ETV
Etická výchova/Náboženská výchova ETV/NBV
Etika ETI
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatika IFV
Informatika INF
Jazyk nemecký JKN
Loptové hry LOH
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova evanjelická NBV-E
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovná výchova PNV
Pracovné činnosti RCI
Pracovné vyučovanie PVC
Príprava na vyučovanie PNV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Prvý cudzí jazyk P1J
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Školský klub detí ŠKD
Športová príprava SRL
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Voľnočasové aktivity 17:00 VOA17
Voľnočasové aktivity 6:30 VOA6
Voľnočasové aktivity 7:00 VOA7
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Vzdelávacia oblasť ŠKD VZO
Záujmový útvar ZAU
Zdravotná telesná výchova ZRT
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • ZŠ Ladislava Novomeského
    Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec
  • (+421) 047/43 33 793

Fotogaléria